सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

29 November, 2022

..

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction