Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 ADS प्रगति- २०७७।७८

.

2 ADS orientation 1

.

3 ADS Nepali Volume 1 & 2_compressed

.

4 ADS English Volume 1 & 2_compressed

.

5 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, 2078 (पहिलो संशोधन)

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, 2078 (पहिलो संशोधन)

6 स्वत् प्रकाशन ( Proactive Disclours)

स्वत् प्रकाशन ( Proactive Disclours)

7 प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (भे.अ.त.प.से.वि. केन्द्र धनकुटा)

प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (भे.अ.त.प.से.वि. केन्द्र धनकुटा)

8 प्रस्तावकहरु संझौता गर्न आउने वारे सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-02-11)

प्रस्तावकहरु संझौता गर्न आउने वारे सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-02-11)

9 079 बैसाख-अषाढ सम्पादित मुख्ख कृयालापहरुको विवरण (4th Proactive Discolors)

079 बैसाख-अषाढ सम्पादित मुख्ख कृयालापहरुको विवरण (4th Proactive Discolors)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction